گزارش سالیانه

در سال ۲۰۱۶ تعداد ۵۱ مورد کمک به مبلغ ۲۳،۲۲۵،۳۶۰ تومان اهدا شده است.

 

patients2016-modified.jpg

donation2016-modified.jpg

 

در سال ۲۰۱۵ تعداد ۹۲ مورد کمک به مبلغ ۳۷،۰۰۶،۵۷۴ تومان اهدا شده است.

 

Patients2015-modified.jpg

donation2015-modified.jpg

در سال ۲۰۱۴ تعداد ۷۰ مورد کمک به مبلغ ۳۳،۳۴۵،۷۹۵ تومان اهدا شده است.

 

patients2014-modified.jpg

donation2014-modified.jpg

در سال ۲۰۱۳ تعداد ۵۸ مورد کمک به مبلغ ۲۴،۷۳۴،۸۳۰ تومان اهدا شده است.

 

Patients2013-modified.jpg

donation20143-modified.jpg