فرآیند کار

 بیماران تحت حمایت کانون پیوند در نقاط مختلف ایران زندگی می‌کنند. در ابتدای فرایند، همکار پیوند در شهر مورد نظر بیمار را شناسایی می‌کند و با توجه به اطلاعات پزشکی به کانون معرفی می‌کند. پس از بررسی، هزینه‌های درمانی - با توجه به مدارک بیمارستانی و پزشکی - به بیمار یا مستقیما به بیمارستان پرداخت می‌شود.

workflow